Skip to content

Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej

Powiększ rozmiar czcionki Zmiejsz rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki
Aktualności arrow Informacje o Fundacji

Załącznik do Uchwały Zarządu Fundacji z dnia 20.02.2015 r.

 

Regulamin finansowania  świadczeń

objętych  działalnością statutową  

Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy Regulamin został opracowany zgodnie ze statutem Fundacji z dnia 24 lutego 1992 r. i na jego podstawie.

 

§ 2

Regulamin określa procedurę i warunki finansowania   świadczeń objętych działalnością statutową Fundacji.

 

 

II. Źródła finansowania działalności statutowej.

 

§ 3

 

Działalność  statutowa Fundacji jest finansowana  :

a/ z darowizn uzyskanych od darczyńców

b/ przychodów z działalności statutowej odpłatnej,

c/ przychodów z działalności gospodarczej

 

§ 4

1. Podstawą finansowania działalności statutowej jest plan rzeczowo finansowy  zatwierdzony przez Zarząd Fundacji .

 

 

 

III. Działalność statutowa Fundacji.

 

§ 5

Do podstawowej działalności statutowej Fundacji należy rozwój diagnostyki laboratoryjnej realizowany poprzez :

1/ działalności wydawniczą ,

2/ działalność  edukacyjną ,

3/ działalność naukową i promocyjną.

 

 

§ 6

 Działalność wydawnicza obejmuje:

1/ wydawanie czasopism specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

2/ wydawanie publikacji medycznych / finansowanych w całości z przychodów działalności gospodarczej bez możliwości dofinansowania ze środków przeznaczonych na działalność statutową /.

 

 

§ 7

Działalność edukacyjna obejmuje :

1/ kształcenie diagnostów  poprzez udział  w kongresach i sympozjach naukowych celem zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami  medycyny w dziedzinach mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej,

2/ organizowanie  lub  finansowanie kursów doskonalących dla osób uprawnionych do wykonywania samodzielnych czynności diagnostyki laboratoryjnej wymienionych w art.6 i art. 6a ust.1 pkt. 1-2 ustawy  o diagnostyce laboratoryjnej tj. :

- diagnostów laboratoryjnych,

- osób posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację w dziedzinie przydatnej do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej,

- osób posiadających tytuł zawodowy technika analityki medycznej,

- osób posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna .

3/organizowanie lub finansowanie kursów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w laboratoryjnej diagnostyce medycznej .

 

§ 8

Działalność naukowa obejmuje :

1/ finansowanie prac naukowych /doktorskich/ w dziedzinie mającej zastosowanie w laboratoryjnej diagnostyce medycznej.

2/ promocję osiągnięć krajowych na forum międzynarodowym w zakresie laboratoryjne diagnostyki medycznej./ czynny udział w kongresach i sympozjach naukowych/.

 

 

IV. Warunki finansowania świadczeń z działalności statutowej Fundacji.

 

§ 9

Czasopisma  specjalistyczne  wydawane są   w ramach działalności gospodarczej . Ceny sprzedaży czasopism ustala Zarząd Fundacji. Ceny sprzedaży czasopism dla członków PTDL ustalane są na poziomie kosztów własnych  + VAT.

§ 10

Udział diagnostów laboratoryjnych będących członkami Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych i nieposiadających zaległości w zakresie zapłaty składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Diagnostów Laboratoryjnych w kongresach i sympozjach naukowych  organizowanych przez  uprawnione krajowe lub międzynarodowe organizacje naukowe finansowany jest  ze środków Fundacji  pochodzących z darowizn przeznaczonych na działalność statutową.

Dofinansowanie obejmuje :  opłatę kongresową , koszty przejazdu / przelotu/, koszty zakwaterowania.

Z dofinansowania mogą korzystać  osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność naukową ,  dydaktyczną i  diagnostyczną   w dziedzinie laboratoryjnej  diagnostyki medycznej / w tym :   w pierwszej kolejności biorące czynny udział w kongresach i sympozjach naukowych/.

Wysokość  i częstotliwość dofinansowania  ustala  Zarząd Fundacji w ramach zatwierdzonego planu rzeczowo finansowego.

§ 11

 

 Kursy doskonalące i specjalizacyjne o których mowa w dz. III § 7 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu finansowane    z  opłat wnoszonych przez uczestników tych kursów oraz ze środków pochodzących z darowizn przeznaczonych na działalność statutową  w planie rzeczowo finansowym Fundacji.

Z dofinansowania kursów doskonalących  i specjalizacyjnych   organizowanych  lub finansowanych przez Fundację mogą korzystać  osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych czynności diagnostyki laboratoryjnej  wymienione w art.6 i art.6a ust.1 pkt. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o   diagnostyce laboratoryjnej  , tj.

 

 -diagności laboratoryjni będący członkami PTDL i nieposiadający zaległości w zapłacie składek z tego tytułu ,

- osoby posiadające  prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację w dziedzinie przydatnej do wykonywania czynności  diagnostyki laboratoryjnej,

- osoby posiadające tytuł zawodowy technika analityki medycznej,

- osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna

zatrudnione w laboratoriach .

 

Z dofinansowania  kursów doskonalących i specjalizacyjnych nie organizowanych  przez Fundację mogą korzystać osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych czynności diagnostyki laboratoryjnej  o których mowa w art.6 i art. 6a ust.1 pkt. 1-2  ustawy o diagnostyce laboratoryjnej zatrudnione w laboratoriach- będący członkami PTDL i nieposiadający zaległości w zapłacie składek z tego tytułu ,

przy spełnieniu  dodatkowych warunków :

1/ kursy są organizowane przez uprawnione osoby prawne ,

2/ kursy nie podlegają obowiązkowi finansowania przez zakład pracy  na podstawie obowiązujących przepisów.

Wysokość dofinansowania  uczestników kursów  ustala Zarząd   Fundacji  .

 

§ 12

Z dofinansowania  prac naukowych / doktorskich/ mogą korzystać doktoranci  spełniający  następujące warunki :

1/  są doktorantami  wyższych uczelni medycznych ,/ wymagane zaświadczenie z uczelni / ,

2/ praca doktorska jest ściśle związana z laboratoryjną diagnostyką medyczną  / wymagana  pozytywna opinia promotora /

Wysokość dofinansowania ustala Zarząd Fundacji .

 

V. Procedura przyznawania świadczeń w ramach  działalności statutowej Fundacji.

 

§ 13

Podstawą przyznawania  świadczeń  w ramach  działalności statutowej Fundacji są  wnioski składane przez osoby starające się o dofinansowanie w terminach ustalonych przez Fundację. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

/wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu/

Wnioski są rozpatrywane i zatwierdzane przez Zarząd Fundacji .

 Przy przyznawaniu świadczeń decyduje kolejność złożenia wniosku.

W przypadku szkoleń organizowanych przez Fundację warunkiem zakwalifikowania na szkolenie osoby fizycznej będącej pracownikiem   jest uzyskanie skierowania lub zgody na szkolenie z zakładu pracy kandydata.

/wzór skierowania w załączniku do Regulaminu /.

 

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 14

1. Zarząd  uchwala niniejszy Regulamin w głosowaniu jawnym.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podjęcia uchwały Zarządu.

 

 

 

 

 

za  Zarząd  Fundacji :

 

Prezes Zarządu dr  Gerard Nowacki

 

Fundacja Diaglab

31-231 Kraków
ul. Bociana 22

Tel. +48 12 614 52 38
E-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 
  baner
 
Diagnostyka Laboratoryjna
 
 baner